Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακ. έτους 2018-2019

Ζάκυνθος 25/04/18

 

 • Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ

Εισαγωγική Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Εξεταζόμενα μαθήματα

 1. Μαθηματικά Ι
 2. Γενική Χημεία 
 3. Αρχές Επιστήμης Περιβάλλοντος

 

Ύλη των εξεταζομένων μαθημάτων:

 1. Μαθηματικά Ι

Συναρτήσεις

 • Μαθηματικός ορισμός συνάρτησης και Φυσική σημασία
 • Οι συναρτήσεις σαν μέσο περιγραφής και πρόβλεψης δυναμικών συστημάτων
 • Τα είδη συναρτήσεων που είναι γνωστά από το Λύκειο (πολυωνυμικές, ρητές, τριγωνομετρικές, εκθετικές, λογαριθμικές) και οι βασικές τους ιδιότητες.

Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις

 • Ορισμός περιοδικής συνάρτησης, περιοδικά φαινόμενα
 • Τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Μελέτη της α sin (ωt + φ) + β και φυσική σημασία των παραμέτρων α, ω, φ, β (πλάτος, περίοδος, κυκλική συχνότητα, φυσική συχνότητα, κυματαριθμός).
 • Βασικές αρχές ανάλυσης Fourier – φάσμα συνάρτησης (μόνο εννοιολογικά).

Μιγαδικοί Αριθμοί

 • Εισαγωγή στους Μιγαδικούς Αριθμούς
 • Πράξεις μιγαδικών αριθμών
 • Μέτρο μιγαδικού αριθμού και διανυσματική παράσταση μιγαδικών
 • Η εξίσωση αx2 + βx + γ = 0 στο ℂ
 • Τριγωνομετρική και εκθετική μορφή μιγαδικών. Θεώρημα De Moivre
 • Ορισμός μιγαδικού αριθμού.

Διαφορικός Λογισμός

 • Ρυθμοί μεταβολής (χωρικοί, χρονικοί), εφαπτόμενη καμπύλης, παράγωγος συνάρτησης μιας μεταβλητής
 • Παράγωγοι βασικών συναρτήσεων, κανόνες παραγώγισης
 • Παράγωγος σύνθετης συνάρτησης, κανόνας αλυσίδας
 • Διαφορικό συνάρτησης και φυσική έννοια
 • Παράγωγοι ανώτερης τάξης
 • Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών
 • Μερική παράγωγος και υπολογισμός της
 • Μερικές παράγωγοι ανώτερης τάξης και σύνθετη παράγωγος
 • Μερικό και ολικό διαφορικό συνάρτησης πολλών μεταβλητών και η φυσική του έννοια
 • Προσεγγιστικός – Αριθμητικός Υπολογισμός Παραγώγων μέσω πεπερασμένων διαφορών πρώτης τάξης (προς τα εμπρός, προς τα πίσω και κεντρικές διαφορές)

Ολοκληρωτικός Λογισμός

 • Διαφορικές εξετάσεις και αόριστο ολοκλήρωμα ως προς μια μεταβλητή
 • Ολοκληρώματα βασικών συναρτήσεων ως προς μια μεταβλητή
 • Βασικές ιδιότητες ολοκληρωμάτων
 • Υπολογισμός ολοκληρωμάτων κατά μέρη, κατά παράγοντες, με μετασχηματισμό
 • Εφαρμογή αόριστων ολοκληρωμάτων στην επίλυση των πιο απλών Διαφορικών Εξισώσεων
 • Το ορισμένο ολοκλήρωμα ως μετρητής αλγεβρικού εμβαδού και ως αθροιστής συνεχών μεταβλητών (παραδείγματα από την Φυσική και τη Στατιστική)
 • Ορισμένο ολοκλήρωμα και μέθοδοι υπολογισμού του (κατά μέρη, κατά παράγοντες, με μετασχηματισμό)
 • Διαδοχικά (διπλά) ολοκληρώματα (εισαγωγή και απλά παραδείγματα)
 • Αριθμητικός-προσεγγιστικός υπολογισμός ολοκληρωμάτων με τους κανόνες ορθογωνίου και τραπεζίου

Η Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων

 • Η ανάγκη αναλυτικής περιγραφής παρατηρησιακών δεδομένων και η αρχή της μεθόδου των Ελαχίστων Τετραγώνων (χωρίς αποδείξεις-επιλύσεις)
 • Ελαχιστοτετραγωνική Γραμμική Παρεμβολή (εφαρμογή τυπολογίου για τον προσδιορισμό ευθείας ελαχίστων τετραγώνων)

 

 1. Γενική Χημεία
 2. Ανόργανη χημική ονοματολογία – Ηλεκτρονικές διαμορφώσεις των ατόμων
 3. Χημικός Δεσμός
 4. Χημεία Διαλυμάτων
 5. Χημική Ισορροπία – Οξέα, Βάσεις, Άλατα
 6. Οξείδωση – Αναγωγή
 7. Βασικά στοιχεία οργανικής χημείας (Ονοματολογία και βασικές αντιδράσεις υδρογονανθράκων και των παραγώγων τους)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Γενική και Ανόργανη Χημεία, Μ. Λαλιά-Καντούρη και Σ. Παπαστεφάνου, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2012
 • Γενική Χημεία, Ebbing & Gammon, Εκδόσεις Τραυλός, Αθήνα 2002

 

 1. Αρχές Επιστήμης Περιβάλλοντος

 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

 • Η δημιουργία του περιβάλλοντος
 • Αναδρομή στην προστασία του περιβάλλοντος

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

 • Χαρακτηριστικά φυσικού περιβάλλοντος
 • Υδάτινο περιβάλλον
 • Έμβια
 • Χερσαίες βιοκοινότητες
 • Βιοκοινότητες των υδάτων
 • Εκτίμηση της κατάστασης των βιοκοινοτήτων
 • Προβλέψεις της εξέλιξης των βιοκοινοτήτων
 • Θεσμικά προστατευόμενες περιοχές
 • Αρχές υπολογισμού των πιέσεων στο φυσικό περιβάλλον

 

Προτεινόμενο Σύγγραμμα: «Εγχειρίδιο Μελέτης του Φυσικού Περιβάλλοντος»

Γ. Βαβίζος, Γ. Βεροιόπουλος, Φ. Μπεντάλι

Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2008

Σελ. 117 -292

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *