Τμήμα Περιβάλλοντος: Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μηχανική με έμφαση στις διεργασίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων»

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μια (1) θέση μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μηχανική με έμφαση στις διεργασίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων» στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος, του Ιονίου Πανεπιστημίου.

«Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ερευνητική δραστηριότητα που να εμπίπτει στη Μηχανική Περιβάλλοντος με εφαρμογές στις μεθόδους επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, στους μηχανισμούς μεταφοράς και αλληλεπίδρασης ρυπαντικών παραγόντων σε υδατικά ή/και εδαφικά ή/και αέρια συστήματα, στην αξιολόγηση παραγόντων που επιδρούν στην ανάπτυξη μικροοργανισμών κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, στον έλεγχο λυμάτων και νερού, στην εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης της απόδοσης των συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων τόσο σε πειραματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο θεωρητικής μελέτης αναλυτικών λύσεων που διέπουν φαινόμενα μεταφοράς μάζας και θερμότητας».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος

Πλήρες κείμενο προκήρυξης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *