Τμήμα Περιβάλλοντος: Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο αντικείμενο «Θαλάσσια και Παράκτια Βιοποικιλότητα»

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου Προκηρύσσει μια (1) θέση μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια και Παράκτια Βιοποικιλότητα» στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος, του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης σχετίζεται με τη μελέτη της σύνθεσης, δομής και λειτουργίας βιοκοινοτήτων θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, με έμφαση στη Ζωοβενθική Πανίδα, την Ιχθυοπανίδα, την Ερπετοπανίδα και τους Τύπους Οικοτόπων. Ειδικότερα αφορά στη Βιολογία θαλάσσιων ειδών, στη θαλάσσια οικολογία (κοινοτική και λειτουργική), στη δομή και δυναμική της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και της σχέσης της με περιβαλλοντικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες, καθώς και στη διατήρηση και διαχείριση της Βιοποικιλότητας στις Θαλάσσιες και Παράκτιες Περιοχές υπό καθεστώς προστασίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος

Πλήρες κείμενο προκήρυξης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *