Ορισμός θερινών διακοπών Ιονίου Πανεπιστημίου – Καλοκαίρι 2020

Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστές από Σάββατο 8 Αυγούστου έως και Κυριακή 16 Αυγούστου 2020. Καλό καλοκαίρι!


Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ τους τα μέλη της Συγκλήτου (με δικαίωμα ψήφου), κατέληξαν ομόφωνα στην παρακάτω απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ: Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες όσο και απρόβλεπτες υγειονομικές συνθήκες και των σχετικών με αυτές έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται κατά περίπτωση για την αποφυγή της διασποράς του ιού COVID-19, αποφασίζει τα ακόλουθα:

α. Ορίζεται ως περίοδος θερινών διακοπών για τις εν γένει διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος το διάστημα από 8 Αυγούστου έως και 16 Αυγούστου 2020.

β. Όλες οι διοικητικές υπηρεσίες του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του μηνός Αυγούστου τουλάχιστον με προσωπικό ασφαλείας εκτός από το διάστημα 8 έως και 16 Αυγούστου 2020, κατά το οποίο θα λειτουργούν μόνο οι υπηρεσίες ζωτικής σημασίας.

γ. Κατά τη διάρκεια των ως άνω θερινών διακοπών δε θα πραγματοποιούνται συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και εκλεκτορικών σωμάτων κ.λπ., πλην της Συγκλήτου. Σε έκτακτη όμως περίπτωση και ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα, εξουσιοδοτείται ο Πρύτανης να συγκαλεί συλλογικό όργανο και κατ’ αυτήν την χρονική περίοδο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *