Αιτήσεις για Κατατακτήριες Εξετάσεις ακ. έτους 2017-2018: 1-15 Νοεμβρίου 2017

Οι κατατακτήριες εξετάσεις όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων θα
διενεργηθούν κατά το διάστημα από 01 μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2017.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται στο τμήμα υποδοχής από 01-15 Νοεμβρίου 2017,
και είναι τα εξής: (Προσοχή: Χωρίς αίτηση και δικαιολογητικά δεν επιτρέπεται η
συμμετοχή στις εξετάσεις)
Αίτηση κατάταξης του ενδιαφερομένου
Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου
σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει
την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις
(εξεταζόμενα μαθήματα κλπ) μπορείτε να βρείτε εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *