Εγγραφές Πρωτοετών που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ

Κατόπιν αιτημάτων επιτυχόντων για εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς τη χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων ή άλλων αντικειμενικών δυσκολιών, ορίζουμε για τους εν λόγω εισαχθέντες, καταληκτική προθεσμία εγγραφής,  για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση για εγγραφή.
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της
  Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • 4 Φωτογραφίες (έγχρωμες τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου).
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως (για τους άρρενες φοιτητές).
 • Δικαιολογητικά για έκδοση κάρτας σίτισης (βλέπε παρακάτω αναλυτικά).

Δικαιολογητικά για έκδοση κάρτας σίτισης:

 • Αίτηση για τη σίτιση (μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ)
 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του τελευταίου
  οικονομικού έτους της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Οικογενειακής
  Κατάστασης.

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *