Αποστολή

Η αποστολή της Κατεύθυνσης «Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος»

Η Εισαγωγική Κατεύθυνση «Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος» του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και στη διαχείριση του περιβάλλοντος με τη διδασκαλία, την εφαρμοσμένη έρευνα, και τη χορήγηση στους σπουδαστές των εφοδίων εκείνων, που τους εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση για την επιστημονική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας.

Η Κατεύθυνση διασφαλίζει την ποιότητα στο εκπαιδευτικό έργο μέσω της εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, της διαρκούς εκπαίδευσης των αποφοίτων, των συνεργασιών με συναφή τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, της δημιουργίας θερινών σεμιναρίων σε ελληνική και ξένη γλώσσα, της οργάνωσης διεθνών συνεδρίων για τη διαρκή παρακολούθηση των επιστημονικών και εκπαιδευτικών εξελίξεων, των συνεργασιών με φορείς και επιχειρήσεις καθώς και της οργάνωσης ενημερωτικών εκδηλώσεων απευθυνόμενων στην τοπική κοινωνία. Το περιεχόμενο σπουδών καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της μελέτης των τεχνολογικών διατάξεων που σχετίζονται με τις τεχνολογίες περιβάλλοντος, και των μεθόδων και συστημάτων που σκοπό έχουν τη πρόληψη και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω της μελέτης φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών. Επίσης, τη μελέτη των σχέσεων των διαφόρων οργανισμών με σκοπό τη προστασία και διατήρηση των φυσικών-βιολογικών πόρων καθώς και την ορθολογική διαχείριση οικοσυστημάτων.

Η Εισαγωγική Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος διαθέτει διττό προσανατολισμό: α) ο ένας σχετίζεται με τις τεχνολογίες περιβάλλοντος που συνεισφέρουν στον έλεγχο της ποιότητας του περιβάλλοντος και την αποκατάστασή του καθώς και στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, β) ο δεύτερος σχετίζεται με ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης – αποκατάστασης των οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων. Οι δύο προσανατολισμοί συνδυάζονται αρμονικά για την επίτευξη ενός κοινού στόχου που είναι η χρήση ή/και η εκμετάλλευση τεχνολογικών διατάξεων και μεθοδολογιών για την βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος.