Διαχείριση Περιβάλλοντος και Οικολογία

Ο Τομέας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Οικολογίας αποτελείται από τα μέλη Ε.Π. Κώστα Ποϊραζίδη (Υπεύθυνος Τομέα), Αριστοτέλη Μαρτίνη και Γεώργιο Καρρή. Δραστηριοποιούνται ενεργά σε πλήθος δράσεων, ερευνητικών και ευαισθητοποίησης του κοινού περί οικολογικών θεμάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

(α) Αναγνώριση, καταγραφή και ερμηνεία μεταβολών των οικοσυστημάτων (έρευνα των διαχρονικών αλλαγών στο τοπίο και στις χρήσεις γης των Επτανήσων (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Λευκάδα).
(β) Συστηματική παρακολούθηση οικολογικών αλλαγών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα (Επιπτώσεις των επαναλαμβανόμενων πυρκαγιών στη βιοποικιλότητα των μεσογειακών οικοσυστημάτων).
(γ) Χρήση περιβαλλοντικών μοντέλων για ανάλυση και ερμηνεία φυσικών και αστικών συστημάτων (πρόβλεψη αναγέννησης σε καμένες εκτάσεις μεγάλης κλίμακας, συστήματα λήψης αποφάσεων για ενσωμάτωση οικοσυστημικών υπηρεσιών στη διαχείριση του χώρου).
(δ) Καταγραφή και αξιολόγηση οικολογικών παραμέτρων (καταγραφή και αξιολόγηση της χλωρίδας, χερσαίας πανίδας, ορνιθοπανίδας και εδαφοπανίδας της Ζακύνθου, έρευνα προσδιορισμού της δυναμικής αναγέννησης μεσογειακών οικοσυστημάτων, εντοπισμός και αποτύπωση τύπων οικοτόπων στη Ζάκυνθο εφαρμογή τηλεμετρικών μεθόδων στην παρακολούθηση μετακινήσεων ειδών πανίδας και εκτίμηση της βιοποικιλότητας σε φυσικά και αστικά οικοσυστήματα).
(ε) Έρευνα και μελέτη των ενδιαιτημάτων άγριας πανίδας και ανάλυση παραμέτρων του πληθυσμού τους όπως απογραφή του αναπαραγωγικού πληθυσμού, μελέτη και παρακολούθηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας, μελέτης της μετανάστευση των ειδών άγριας ορνιθοπανίδας στο χώρο του Νοτίου Ιονίου μέσω της χρήσης mist nets, συλλογής μορφομετρικών στοιχείων και εκτεταμένων δακτυλιώσεων, συλλογή δεδομένων που αφορούν σε αβιοτικούς παράγοντες και ανίχνευση επιδράσεων τους στη ζώσα ύλη.
(στ) Αειφορική ανάπτυξη και Εκπαίδευση (έρευνα για την ολοκληρωμένη διαχείριση και την αειφόρο τ0υριστική ανάπτυξη των πληγέντων περιοχών από πυρκαγιές, διερεύνηση σχέσεων και επιπτώσεων μεταξύ αλλαγών χρήσης γης, τοπίου και αειφορίας, αποτύπωση ήχων και τοπίου και δημιουργία υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για γενικές και ειδικές ομάδες).