Έρευνα

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος και Πληροφορικής περιλαμβάνουν:

Παντελής Αποστολόπουλος

 • Μαθηματική Φυσική
 •  Θεωρητική και Υπολογιστική Ρευστομηχανική (Νευτώνεια και Σχετικιστική)
 •  Σχεδιασμός και ανάπτυξη κατανεμημένου δικτύου αισθητήρων μέσω οπτικών ινών (e.g. Fiber Sensor Applications in Dynamic Monitoring of Structures, Boundary Intrusion, Optical Ground Wire Fibers etc.)
 •  Εφαρμογή των Fuzzy Systems στη θεωρία Αποφάσεων
 •  (Σχετικιστική) Θερμοδυναμική και Μαγνητοϋδροδυναμική, Σχετικιστική Κινητική Θεωρία, Βαρυτικά Κύματα
 • Διαφορική Γεωμετρία, Διαφορικές Εξισώσεις, Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα
 • Συστήματα αυτόματου ελέγχου, Ασύρματα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας και Animation.
 • Προ-θραύσης ακουστικές και ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές, μοντελοποίησή τους και εφαρμογή της Θεωρίας Ομάδων (Επανακανονικοποίησης) για την αναγωγή μοντέλων σε μακροσκοπική κλίμακα (προσεισμικά σήματα).

Αναστάσιος Καλημέρης

 • Κλιματική δυναμική και ανάλυση κλιματικού σήματος με έμφαση στα θέματα βροχοπτώσεων και υδατικών ισοζυγίων.
 • Ανάλυση χρονοσειρών και διαχωρισμού σήματος απο έγχρωμο θόρυβο με τις πλέον αποδοτικές και σύγχρονες μεθόδους.
 • Υπολογιστικής ρευστοδυναμική για προσομοίωση ατμοσφαιρικών ροών μέσης κλίμακας σε νησιωτική τοπογραφία και εκτίμηση της επίδρασης του αναγλύφου και των ακτογραμμών στο πεδίο ταχυτήτων ανέμου.
 • Ηλιακή ακτινοβολία και ενέργεια (φασματοσκοπικά και ολοφασματικά).
 • Συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.
 • Θερμοδυναμικών και ρευστοδυναμικών διεργασιών στο εσωτερικό ρευστών σωμάτων.

Αικατερίνη Καμπάση

 • Τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμογές.
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας και Animation.