Έρευνα

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τομέα Χημείας και Μηχανικής Περιβάλλοντος περιλαμβάνουν:

 

α) Μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων αιθέριων ελαίων αρωματικών φυτών, οίνου και ελαιολάδου με φασματοσκοπικές τεχνικές

β) Εκπαιδευτική έρευνα σχετική με τις Φυσικές Επιστήμες

γ) Μελέτη αέριας ρύπανσης με έμφαση στους εσωτερικούς χώρους

δ) Βιοφυσική μελέτη φωτοσυνθετικού μηχανισμού ανωτέρων φυτών

ε) Δομική Βιολογία (Δομή πρωτεϊνών σε διάλυμα και μελέτη της κινητικότητας της πρωτεϊνικής αλυσίδας)