Εξοπλισμός

Ο επιστημονικός-εργαστηριακός εξοπλισμός του Τομέα Χημείας και Μηχανικής Περιβάλλοντος περιλαμβάνει:

− Φασματικό μετρητή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα (μοναδικό στο Ιόνιο)
− Φορητούς μετρητές συγκέντρωσης αέριων ρύπων
− Ιοντικό χρωματογράφο
− Σύστημα ατομικής απορρόφησης (με φλόγα και φούρνο γραφίτη)
− Αέριο χρωματογράφο
− Φασματογράφο Μάζας
− Αναλυτή ολικού οργανικού άνθρακα
− Συσκευή υπερκάθαρου νερού
− Φασματοφωτόμετρο UV-VIS
− Συσκευή μέτρησης BOD
− Συσκευή μέτρησης COD
− Όργανο μέτρησης pH, αγωγιμότητας, DO
− Φορητοί μετρητές αέριων ρύπων
− Στερεοσκόπια και μικροσκόπια συνδεόμενα με κάμερα για χρήση από H/Y
− Φορητός εξοπλισμός μέτρησης χαρακτηριστικών εδάφους και νερών
− Φορητός εξοπλισμός μέτρησης φυλλικής επιφάνειας LAI