Δημοσιεύσεις – Συνέδρια

Ακαδημαϊκό Έτος 2017

Pantelis S. Apostolopoulos, “Intrinsic Conformal Symmetries in Szekeres models”, Mod. Phys. Lett. A32 (2017) 1750099 (doi: 10.1142/S0217732317500997) I.F. 1.08

Pantelis S. Apostolopoulos, “Szekeres models: a covariant approach”,  Class. Quant. Grav. 34 (2017) no.9, 095013 (doi: 10.1088/1361-6382/aa66df) I.F. 2.86

Pantelis S. Apostolopoulos, “Vacuum self similar anisotropic cosmologies in F(R)−gravity”, Gen. Rel. Grav. 49 (2017) no.4, 59 (doi: 10.1007/s10714-017-2222-y) I.F. 1.78

Ακαδημαϊκό Έτος 2016

Pantelis S. Apostolopoulos, “Spatially inhomogeneous and irrotational geometries admitting Intrinsic Conformal Symmetries”, Phys.Rev. D94 (2016) no.12, 124052 (doi: 10.1103/PhysRevD.94.124052) I.F. 3.93