Πτυχιακή Εργασία

Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία – ένα θέμα που άπτεται του γνωστικού αντικειμένου της Κατεύθυνσης σπουδών. Η πτυχιακή εργασία πραγματοποιείται στο όγδοο εξάμηνο (Η’) σπουδών και βαθμολογείται ιδιαίτερα.Για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας ο φοιτητής θα πρέπει να έχει περατώσει επιτυχώς τα 2/3 τουλάχιστον των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Οι διδάσκοντες του … Continue reading Πτυχιακή Εργασία