Περιγραφή Πτυχιούχου

Περιγραφή του πτυχιούχου της Κατευθυνσης

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος της Κατεύθυνσης Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος – πτυχιούχος Τεχνολόγος Περιβάλλοντος Τ.Ε. θα έχει αποκτήσει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, δεξιοτήτων-ικανοτήτων συναφών με τα γνωστικά αντικείμενα της Κατεύθυνσης, στο πλαίσιο των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα:

Γνώσεις

O εκπαιδευόμενος μπορεί να:

1) Περιγράψει τις βασικές φυσικοχημικές διεργασίες οι οποίες πραγματοποιούνται στην ατμόσφαιρα και τα φυσικά νερά (υπόγεια και επιφανειακά).

2) Αναγνωρίσει τις πηγές χημικής ρύπανσης, να περιγράφει τους αντίστοιχους ρύπους και να εξηγεί τους τρόπους δράσης τους στη βιόσφαιρα (αέρας, ύδατα, έδαφος).

3) Περιγράψει και αναλύσει τις κύριες τεχνολογίες επεξεργασίας ρύπων αέρα, υδάτων και εδάφους.

4) Περιγράψει και να εξηγήσει τις κύριες μεθόδους προσδιορισμού των ρύπων και παρακολούθησης της ποιότητας αέρα, υδάτων και εδάφους.

5) Κατονομάσει και να περιγράψει τις κύριες μεθόδους διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.

6) Αναφέρει τη βασική νομολογία που σχετίζεται με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

7) Αναφέρει και να περιγράψει τις μεθόδους κατεργασίας πόσιμου νερού.

8) Περιγράψει τις κύριες μεθόδους εκτίμησης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

9) Σχεδιάζει πειράματα τόσο σε φυσικό όσο και σε εργαστηριακό περιβάλλον, πειράματα για διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα και να συντάσσει ανάλογες τεχνικές αναφορές.

10) Εκπονεί μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες

11) Εκπονεί οικονομική αξιολόγηση και αποτίμηση του περιβάλλοντος.

12) Αναγνωρίζει και να ιεραρχεί προτεραιότητες διαχείρισης σε προστατευόμενες χερσαίες, παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές.

13) Εκπονεί μελέτες προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος.

14) Αναγνωρίσει, να περιγράψει και να ταξινομήσει τη χερσαία χλωρίδα και πανίδα, τους τύπους οικοτόπων και να αξιολογήσει την οικολογική τους κατάσταση.

15) Γνωρίζει τα θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής.

16) Αναπτύξει συστήματα αειφορικής διαχείρισης

17) Γνωρίζει τη σημασία της επικοινωνίας στη διάχυση των μηνυμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, να σχεδιάζει βασικές κατευθύνσεις για προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο τυπικό και άτυπο εκπαιδευτικό σύστημα και να είναι σε θέση να εκπαιδεύσει και να ευαισθητοποιήσει περιβαλλοντικά ομάδες.

18) Ασχολείται με θέματα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων.

19) Οργανώνει και να διαχειρίζεται γεωγραφική πληροφορία και να εφαρμόζει μεθόδους τηλεπισκόπησης για αναγνώριση βιοφυσικών στοιχείων

20) Προβαίνει σε απεικόνιση χρονοσειρών και πεδίων κάθε περιβαλλοντικής παραμέτρου και να πραγματοποιεί ανάλυση χωρο-χρονικής μεταβλητότητάς τους.

21) Προβαίνει σε διάγνωση των βασικών ρευστο-δυναμικών διεργασιών και των αποτελεσμάτων τους μέσης και μικρής κλίμακας στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον καθώς και στην παράκτια ζώνη.

22) Προβαίνει σε διάγνωση των Μετεωρολογικών και Κλιματολογικών διεργασιών μιας περιοχής, με έμφαση στα θέματα μεταβλητότητας της φυσικής παροχής νερού, της Ηλιοφάνειας και του ανέμου.

23) Ποσοτικοποιεί και να διαχειρίζεται τις ροές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να έχει γνώση των τεχνολογικών διατάξεων εκμετάλλευσής τους.

24) Να έχει γνώση σχετικά με θέματα παραγωγής και διείσδυσης της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο μεταφοράς καθώς και των θεμάτων σχετικά με την ποιότητα της παραγώμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Δεξιότητες

Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να:

1) Eφαρμόζει πειραματικές μεθόδους μέτρησης ρύπανσης και παρακολούθησης της ποιότητας αέρα, υδάτων και εδάφους.

2) Aναλύει και να αξιολογεί πειραματικά δεδομένα μετρήσεων ρύπανσης και ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος.

3) Να εφαρμόζει πειραματικές μεθόδους ελέγχου απόδοσης και καλής λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας/διαχείρισης στερεών ή υγρών αποβλήτων.

4) Αναπτύξει, εφαρμόσει και επιβλέψει συστήματα περιβαλλοντικής επιθεώρησης και διαχείρισης σε οικονομική μονάδα

5) Εφαρμόσει μεθόδους διαχείρισης υδάτινων πόρων.

6) Σχεδιάζει δειγματοληπτικές στρατηγικές και να υλοποιεί δειγματοληψίες  (βάσει μη σχεδίου και βάσει σχεδίου) σε φυσικά, ημι-φυσικά και αστικά οικοσυστήματα για διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα

7) Χρησιμοποιεί ειδικό εξοπλισμό  όπως στερεοσκόπιο, να κάνει λήψη στοιχείων υπαίθρου με φορητές συσκευές GPS σε διάφορες εργασίες (π.χ. σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων)

8) Μελετήσει χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα, να καταγράψει τη βιοποικιλότητα, να αξιολογήσει την οικολογική τους κατάσταση και να προτείνει μέτρα διαχείρισης και αποκατάστασης.

9) Εφαρμόσει σύστημα επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring) σε προστατευόμενες περιοχές και σε χερσαία και υδάτινα  οικοσυστήματα.

10) Σχεδιάσει και να δημιουργήσει και επεξεργαστεί  βάση περιβαλλοντικών δεδομένων

11) Υλοποιεί βασικές στατιστικές αναλύσεις πρωτογενών δεδομένων που συλλέγονται στο πεδίο ή αποτελεσμάτων μετά από πειράματα σε εργαστηριακές συνθήκες.

12) Διαχειριστεί γεωγραφική πληροφορία και να ταξινομήσει βιοφυσικά στοιχεία με χρήση δορυφορικών εικόνων και λογισμικών προγραμμάτων τηλεπισκόπησης

13) Εκπονήσει και να υλοποιήσει προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, τόσο σε νέους, όσο και σε γενικές ομάδες πολιτών.

14) Συνθέτει ασύρματες διατάξεις μέτρησης της παρεχόμενης Ηλιακής και Αιολικής ενέργειας, να προβαίνει σε υπολογισμούς Ηλιακού και Αιολικού δυναμικού μιας περιοχής, καθώς και σε παραγωγή πλήθους σχετικών προϊόντων (ροδογράμματα ανέμου και αιολικής ενέργειας, χαρακτηριστικά τύρβης, προβλέψεις παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ).

15) Λαμβάνει μέρος σε μελέτη και να υλοποιεί εγκατάσταση διατάξεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σχετικών με Ηλιακά και Αιολικά συστήματα.

16) Επιβλέπει τη λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και να παρακολουθεί την ποιότητα της παραγόμενης ισχύος.

17) Πραγματοποιεί μετρήσεις ροής ενέργειας από ευρύ φάσμα πηγών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και να συνθέτει σχετικούς χάρτες πεδίου.

 

Ικανότητες

Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να:

1) Αποτιμά/αξιολογεί την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος (αέρας, ύδατα, έδαφος), στηριζόμενος σε πειραματικά δεδομένα και θεωρητικές γνώσεις.

2) Επιλέξει την κατάλληλη τεχνολογία επεξεργασίας ρύπων αέρα, υδάτων και εδάφους.

3) Σχεδιάζει και επιβλέπει τη λειτουργία μονάδων επεξεργασίας/διαχείρισης στερεών ή υγρών αποβλήτων στηριζόμενος σε πειραματικά δεδομένα και νομολογία.

4) Αξιολογήσει την εφαρμογή και λειτουργία συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και επιθεώρησης

5) Συμμετέχει και να εκπονεί τμήματα μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χωροθέτηση και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες ή μη περιοχές, να συνθέτει πληροφορίες από πειραματικά δεδομένα και νομολογία και να συντάσσει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για οικονομικές μονάδες ορισμένης κλίμακας.

6) Σχεδιάσει και να εφαρμόσει σχέδιο διαχείρισης και αποκατάστασης οικοσυστημάτων.

7) Αξιολογήσει το βαθμό πίεσης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις φυσικές ισορροπίες των οικοσυστημάτων.

8) Σχεδιάσει και να υλοποιήσει δραστηριότητες εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία.

9) Σχεδιάσει τη μεθοδολογία και τη λήψη δοκιμαστικών επιφανειών για τη μελέτη των οικοσυστημάτων (χλωρίδα, πανίδα, οικοτόπους), να αξιολογήσει τη βιοποικιλότητα μια περιοχής στηριζόμενος στη χρήση κατάλληλων ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών βιοποικιλότητας.

10) Χρησιμοποιήσει επιστημονικά όργανα και περιβαλλοντικά λογισμικά για τη μελέτη, τη συλλογή στοιχείων και γενικά την παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος.

11) Συμμετέχει στη σχεδίαση και εγκατάσταση μετρητικών σταθμών ατμοσφαιρικών παραμέτρων και παροχής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, και να εφαρμόσει όλες τις απαιτούμενες υπολογιστικές μεθόδους επί των αριθμητικών δεδομένων, προκειμένου να καταγράψει και να αναδείξει τα βασικά χαρακτηριστικά και την χωρο-χρονική τους μεταβλητότητα.

12) Συμμετέχει στην κατασκευή, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση μονάδων και συστημάτων παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

13) Χρησιμοποιήσει ευρύ φάσμα λογισμικών διαχείρισης, ανάλυσης και απεικόνισης δεδομένων.