Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι απόφοιτοι της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων-Πτυχιούχοι Τεχνολόγοι  Περιβάλλοντος Τ.Ε. από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους,  με βάση τις εξειδικευμένες επιστη­μονικές και τεχνικές γνώσεις τους  είναι σε θέση να εργαστούν πάνω σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που άπτονται γενικά των επιστημών των τεχνολογιών φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα των τομέων «Χημεία και Μηχανική Περιβάλλοντος», «Φυσική Περιβάλλοντος και Πληροφορική» και «Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Οικολογίας». Συγκεκριμένα:

 

Στο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματός τους, οι παραπάνω πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

α. Εκπόνηση, επίβλεψη και έγκριση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκατάστασης περιβάλλοντος.

β. Μέτρηση και παρακολούθηση περιβαλλοντικών και μετεωρολογικών παραμέτρων, της ποιότητας αέρα-υδάτων, χημική ρύπανση, ηλεκτρομαγνητική ρύπανση.

γ. Εκπόνηση και εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων προστατευόμενων περιοχών.

δ. Σχεδιασμό και επίβλεψη λειτουργίας μονάδων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών και υγρών αποβλήτων και απορριμμάτων.

ε. Μέτρηση και διαχείριση υδατικών πόρων και ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων επεξεργασίας υδάτων.

στ. Ανάπτυξη, εφαρμογή, διατήρηση και επιθεώρηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

ζ. Συμμετοχή στην εκπόνηση, εφαρμογή και παρακολούθηση σχεδίων ανάπτυξης και εκμετάλλευσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

 

Οι παραπάνω πτυχιούχοι δραστηριοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Δραστηριοποιούνται επίσης ως μέλη ερευνητικών ομάδων, με θέματα έρευνας στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους.

Επιπλέον δύνανται να στελεχώνουν δημόσιους και ιδιωτικούς εθνικούς και διεθνείς φορείς, υπηρεσίες ΟΤΑ, αναπτυξιακές εταιρείες και φορείς διαχείρισης σε θέματα διαχείρισης και ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος.

Τέλος οι ανωτέρω πτυχιούχοι μπορούν να  ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα, που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και άπτεται του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος – Εισαγωγική Κατεύθυνση Τεχνολογίες Φυσικού Περιβάλλοντος.